BÁCH KHOA THƯ ĐÁ QUÝ
amethyst-gemstone_1355958159786145683-163x160_1355958403755

THẠCH ANH TÍM

Andrew Ross, 1998 định nghĩa: “Hỗ phách là hóa thạch của một số loại nhựa cây” Cây ở đây không nhất thiết là Thông mà có thể bao gồm các loại khác như xoài, tuyết tùng,…
XEM THÊM
amber-gemstone_135595814681050756-sm-ency_1355958173052

HỔ PHÁCH

diamond_135595809602395783-sm-ency_1355958175665

KIM CƯƠNG

green-emerald_13559581480375115-sm-ency_1355958177963

NGỌC LỤC BẢO

topaz-gemstone_135595815016370161-sm-ency_1355958173145

HOÀNG NGỌC

ruby-gemstone_135595814901470094-sm-ency_1355958173133

XA-PHIA

fancy-color-diamond_135595814774395787-163x160_1355958178385

KIM CƯƠNG MẦU

Jade-gemstone_1355958163694145497-sm-ency_1355958176311

NGỌC BÍCH

kunzite-gemstone_1355960994928Kunzite_Rough_Ency-Small__97442_1355961045570

KUNZITE

lapis-lazuli_1355960894546150226_lapisLazuli_rough_Encyclopedia-Small_1355960894605

NGỌC LƯU LY

peral_1355958148342peral_1355958148342

NGỌC TRAI

opal-gemstone_135595814825280172-sm-ency_1355958173175

OPAL

Top